අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

07
ජූනි2021

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තරය

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර පහතින්...

12
මැයි2021

ආහාර ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා සංචරණ බලපත්‍ර ලබා දීම.

ආහාර ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වා...

25
මාර්2021
පරිසරයට සාධාරණයක්....!!!

පරිසරයට සාධාරණයක්....!!!

පරිසරයට සාධාරණයක්...!!! අංක 334-B කෝට්ටවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී...

Scroll To Top