1. සමාජ සේවා අංශයට අදාල අයදුම්පත්‍ර

 

 2. ආයතන  අංශයට අදාල අයදුම්පත්‍ර

 

3.රෙජිස්ට්‍රාර්  අංශයට අදාල අයදුම්පත්‍ර

 

 4. ආහාර ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා සංචරණ බලපත්‍ර ලබා දීම.

 5. නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර පහතින් ලබා ගත හැකිය.

News & Events

07
Jun2021

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තරය

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර පහතින්...

Scroll To Top