2018 වර්ෂයේදී තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉතා හොඳ සේවාවක් ඉටු කළ ග්‍රාම නිලධාරීන්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇගයුමට ලක් කිරීමට තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය සංවිධානය කරන ලද සේවා අභිමන් 2018 වැඩසටහන මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දින පවත්වන ලදී.

News & Events

22
Jul2019
සේවා අභිමන් 2018

සේවා අභිමන් 2018

2018 වර්ෂයේදී තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉතා...

Scroll To Top