2018 වර්ෂයේදී තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉතා හොඳ සේවාවක් ඉටු කළ ග්‍රාම නිලධාරීන්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇගයුමට ලක් කිරීමට තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය සංවිධානය කරන ලද සේවා අභිමන් 2018 වැඩසටහන මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දින පවත්වන ලදී.

News & Events

07
Jun2021

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තරය

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර පහතින්...

Scroll To Top