වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලැබු නිලධාරීන් හට තුති පුද කිරීම හා සමරු තිලිණ ප්‍රධානය....!!!!

තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයේ සේවය කර මාතර සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වශයෙන් උසස්වීම් ලැබූ ලක්මාලි තේනුවර මහත්මියටත්, වසර 30කට වැඩි සේවා කාලයක් සපුරා විශ්‍රාම ලැබූ තිලක් ශාන්ත ග්‍රාම නිලධාරී මහත්මාටත්, දීර්ඝ කලක් තිහගොඩ සමෘද්ධි අංශයේ සේවය කර ස්ථාන මාරු ලැබූ කීර්ති මහත්මා, නිරෝෂා මහත්මිය සහ චින්තා මහත්මියටත්, තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයට අනුයුක්තව දිගු කලක් සේවය කල දුල්හාරි, සුරේඛා, ඉරේෂා සහ දිලීකා මහත්මීන්ටත්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ රියදුරු ලෙස සේවය කල කීර්තිරත්න මහත්මාටත් සුභාසිංශන එක් කිරීමට කාර්‍යාලයේ සුභසාධක සංගමය ඊයේ දින සංවිධානය කර තිබූ වැඩසටහනෙහි අවස්ථා..

161835985 2909719986015720 8481432710513215325 n

161867895 2909720159349036 3521294311408033052 n

161875433 2909719912682394 4725494797061235992 n

161903461 2909719829349069 5612782443761205450 n

161926569 2909720306015688 4797704796466894333 n

162033346 2909720262682359 1392105326975711954 n

162046645 2909720059349046 7240612081897523567 n

162108231 2909720202682365 7811125113943141567 n

162188147 2909719706015748 13039118688251471 n

162192544 2909720112682374 7158550129638317696 n

162224934 2909719859349066 4497044977758388587 n

162269725 2909720406015678 1845607427292529895 n

162350171 2909719776015741 2843966113012668050 n

162476155 2909720012682384 2235835083645656949 n

162965453 2909719949349057 5538828669535306046 n

News & Events

07
Jun2021

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තරය

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර පහතින්...

Scroll To Top