පරිසරයට සාධාරණයක්...!!!

අංක 334-B කෝට්ටවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රුක් රෝපණ වැඩසටහන කෝට්ටවත්ත ප්‍රධාන ඇල අසලදී 2021.03.22 දින තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ මඟ මගපෙන්වීමෙන් වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී හා කාර්යමණ්ඩලය විසින් සිදු කෙරුණු අවස්ථාව

163571876 1868235910006381 6503503680091154184 o

161580878 1868235963339709 7348809428097780391 o

161820340 1868236096673029 2213258620370177868 o

162046668 1868236100006362 1868733967488460975 o

161694586 1868235923339713 1784783858050441889 o

162992074 1868235900006382 2621654664494826743 o

162164518 1868236086673030 148248036414126664 o

 

News & Events

07
Jun2021

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තරය

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර පහතින්...

Scroll To Top