ආහාර ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා සංචරණ බලපත්‍රය පහතින් ලබා ගත හැකිය.

සංචරණ බලපත්‍රය

 

News & Events

07
Jun2021

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තරය

නිකුත්‍ කරන ලද බලපත්‍ර පිළිබඳ විස්තර පහතින්...

Scroll To Top